نگاره ,تلفظ ,کلمات ,صورت ,درنگاره ,دانش ,دانش آموزان ,دانش آموز ,گیرد درنگاره ,مثلا کلمه ,هنگام تلفظهمانگونه که می دانید دانش آموز کلاس اولی باید در پایه اول صوت ها وصداها را فرابگیرد وهدف نگاره ها نیز همین می باشد پس همکاران عزیز سعی نمایید گذار از روی نگاره ها رد نشوید و ، وقت زیادی برای صوت آموزی دانش آموزان در این بخش از کتاب فارسی بگذارید.تا هنگام شروع بخش دو ( نشانه های یک)  هم کار شما وهم لذت یادگیری برای دانش آموزان دوچندان باشد.

برای کمک هرچه بیشتر به دانش آموز باید به صورت بازی او را کمک کنید تا بتواند به صدای اول وآخر هر کلمه خوب گوش کند وبتواند تشخیص بدهد که صدای اول وآخر کلمه چیست.

 آموزش کلمات هم آغاز ازنگاره ی 2،آغازمی شود. 

واز نگاره 4 بچه ها باید یاد بگیرند که کلمات را به صورت بخش بخش بگویند ومانند گذشته نیاز به حرکت دست نیست وتنها با گفتن این عمل را تکرار نمایند .

در ابتدا می توان از روش دست زدن برای هجی یا همان بخش کردن استفاده کرد ولی با مرور زمان به کودک یاد دهید فقط از طریق دهان یعنی هنگام تلفظ کلمه آن را بخش بخش ادا نماید.

مانند : ک  تاب - که در اینجا به دانش آموز می گوییم دوبار دهان باز وبسته شد.

از نگاره 4 که بخش کردن را به کودک می آموزیم باید کلمات هم آغاز  اشاره کرد از بچه ها بخواهید کلماتی که اولشان مانند هم هست را به شما نشان دهند. وتوجه به تک تک حروف هنگام تلفظ از اهداف نگاره هاست پس حواستان باشد که فرزند شما خوب وکامل کلمه ها را تلفظ می کند.

در نگاره 5 به کلمات هم پایان میرسد پس حالا می بینید چقدر تلفظ کامل مهم هست چون اگر او مثلا کلمه دست را دس تلفظ کند اینجا دچار مشکل  می شود ودر اینده هم برای نوشتن همیشه آخر کلمات را ناقص می گذارد پس بیشتر به تلفظ او توجه کنید.  پس در نگاره شش به بعد دانش آموزان باید کلمات را بخش کنند وهم آغاز وهم پایان کلمات را هم تشخیص بدهند

بعضی اولیا وهمکاران سوال می نمایند که آیا حفظ خوانی کلمات اشکال دارد؟یا می پرسند که فرزند من به حروف توجه ندارد واز بر می خواند .

جواب : اگر در این بخش نگاره ها بچه ها خوب به تلفظ توجه کنند تند خوانی ویا حفظ کلمه اشکال در کار آنها ایجاد نمی کند چون به مرور زمان با تک تک حروف آشنا می شود وتشخیص می دهد واما آنهایی که به تلفظ اهمیت ندهند وتنها مثل نقاشی  شکل کلمات را حفظ کنند شاید در نوشتن وخواندن در ماه های بعد با مشکل مواجه شوند پس در قسمت نگاره ها تهنا به شمرده شمرده تلفظ کردن ( صوت آموزی ) اهمیت بدهید .

از نگاره شش66 از فرزند خود بخواهید که درباره تصاویر صحبت کند وداستان کوتاه بگوید حتی خودش را در داستان جا بزند اینکار به تقویت بیان او کمک می کند. حتما به تلفظ صحیح او توجه داشته باشید.

از نگاره هفت از بچه ها می خواهیم که علاوه بر بخش کردن ، صداهای کلمات را به تفکیک بگویند نیاز به استفاده از دست مانند گذشته نیست فقط بتوانند صدا را با تلفظ جدا کنند. مانند . ر  و  د  نه به صورت کشیده اینکه بگوید رررررروووود  چون چند صدا شنیده می شودبگویید سه تا همین قدر کفایت می کند.

 نکته : حوایتان باشد که همه ی صداها را نمی توان کشید. مانند  ب ، پ، ت،  ج، چ، ح، د، ط، ع، غ،ق، ک، گ، ه ، ی پس آنها را کوتاه تلفظ می کند جاهایی که صدا میتوان کشید مانند آ ،  ا، خ، ض، ص، ل، م، ن، ر، ز،ظ 

توجه به صدای آخر کلماتی مانند لانه ، شانه، صدای هه ندارند  بلکه صدای اِ می دهند. (صامت هست و )دقت کنید که مانند آخر ماه نیستند .

نگاره هشت ونه  و ده در این نگاره ها کلمات هم آغاز ، هم پایان وبخش کردن وبیان صداها به صورت جدا جدا مد نظر می باشد از بچه ها می خواهیم که کلمات دیگری را مثال بزنند که با آنها هم آغاز باشند به صورت بازی  مشاعره ای ( روش بارش فکری) یا کلماتی را تند تند بگویند وبقیه هم بگویند که هم آغاز با مثلا کلمه مورد نظر ( پنجره ) هست یا نه؟ َ

-مدت زمان تدریس برای نگاره ها(دوهفته ی اول مهرهرهفته دونگاره ودوهفته ی آخرمهرماه هرهفته سه نگاره)جمعا ده نگاره پیش بینی شده است.البته همکاران محترم می توانند مدت زمان بیشتری رابه صلاحدیدخودشان به این امر اختصاص دهند.

در پایان اهداف هر نگاره را به صورت خلاصه بیان می نمایم.

در نگاره ی 1،محیط شاد وصمیمانه ی خانه وروحیه ی کار وتلاش حاکم برآن،باتاکیدبردرس وکتاب ومطالعه ویگانگی ورابطه ی سالم وعاطفی اعضای خانه راالقاوتفهیم می کند.

درنگاره ی 2،آزاده در حال آماده شدن برای  اولین روزمدرسه است واعضای خانواده باخوش حالی اوراآماده وبدرقه می کنند وبرادر کوچکتر نیز با شوق اورا می نگردوهمچنین پدر درحال آماده شدن است تاآزاده رادراولین روز مدرسه همراهی نماید.دراین نگاره اهمیت دادن خانواده به درس ومدرسه تاکید شده است.

درنگاره ی 3،آزاده وبقیه ی دانش آموزان راه مدرسه رامی پیمایند وباکوچه وخیابان ومحله ومقررات عبور ومروروچراغ راهنمایی ومحل خط کشی عابر پیاده وپلیس راهنمایی آشنا می شوند.خیابان،پیاده رو،مغازه ،مسجد،میدان ومجسمه ی مادرنیزازبخش های دیگراین نگاره به شمار می رود.

درنگاره ی 4،معرفی محیط وکارکنان ومحیط مدرسه همراه باالقای شورونشاط وشادابی صورت می گیرد.

درنگاره ی 5،معرفی محیط کلاس صورت می گیردوبیننده بابچه هابه کلاس درس می رودوآموزگارومحیط کلاس ومتعلقات آن راازنزدیک مشاهده می کندوخودرادرمحیط آشنای کلاسی می بیند که خودش اینک دران قدم گذاشته است.

درنگاره ی 6،دانش آموزان باجریان یک روز تعطیل خانواده درمحیط شاد پارک(بوستان)،سرگرمی های سالم،آموزش دوستی باطبیعت،رعایت نوبت وبرقراری روابط سالم اجتماعی بادیگران رافرامی گیرند.

درنگاره ی 7،دانش آموزان بازندگی سرشارازتلاش روستائیان ونقش آنان درپیشرفت کشور،دوستی ومراقبت از حیوانات خانگی،محصولات،مشاغل،فراورده های تولیدی،لباس وابزارهای کارروستائیان آشنا می شوند.

درنگاره ی 8،القای نگرش عاطفی مهربانی باحیوانات مدنظربوده که درقالب بازدیدوآشنایی باباغ وحش ومعرفی حیوانات در آن صورت می گیرد.

درنگاره ی 9،آشنایی دانش آموزان بانهادمذهبی مسجدوآداب ورسوم مذهبی درحدتوان یادگیری کودک باآهنگی ملایم وجذاب صورت می گیرد.

درنگاره ی 10،دانش آموزان بایکی ازآداب وسنن زیبا وکهن ایرانی (عیدنوروز)،دیدوبازدید،دوستی ونگه داشتن حرمت بزرگان خانواده آشنا می شوند.

 موفق وپیروز باشید .

 

 

منبع اصلی مطلب : شکوفه های اولی شهدای مرصاد
برچسب ها : نگاره ,تلفظ ,کلمات ,صورت ,درنگاره ,دانش ,دانش آموزان ,دانش آموز ,گیرد درنگاره ,مثلا کلمه ,هنگام تلفظ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تدریس نگاره ها