تصوير ,تقويت ,دانش ,نگاره ,فعّاليّت ,کتاب ,دانش آموزان ,تقويت مهارت ,زبان فارسی ,دانش آموز ,تقويت توانايیبا سلام خدمت همکاران واولیا گرامی :

دانش آموزان پایه اولی دارای دوکتاب فارسی می باشند یکی بنام مهارتهای خوانداری ودیگری بنام مهارتهای نوشتاری . در این قسمت به توضیح بخش نگاره ها پرداخته شده .

 

آشنايی با ساختار کتاب فارسی اوّل

کتاب فارسی در پايهٔ اوّل به دليل آن که آغاز آموزش های زبانی است از ديد ساختاری اندکی باکتاب های ديگر متفاوت است، به همين دليل، ساختار کتاب اوّل و کتاب های دوّم به بعد جداگانه بررسی می شود؛ امّا به لحاظ محتوا در هر پايه، اهداف مشخصی دنبال می شود.کتاب فارسی در سال اوّل شامل سه بخش است: نگاره ها، نشانه های يک، نشانه های دو، ساختارانتخابی بر مبنای مراحل رشد زبان و توانايی يادگيری، طراحی شده امّا کتاب های دوّم به بعد ساختارموضوعی دارند. گرچه ساختار زبانی اين کتاب ها نيز در فارسی اوّل بر پايهٔ موضوع هايی نظير (نهادها،بهداشت، اخلاق، دانش و دانشمندان، دين، ملی  ميهنی، طبيعت، هنر و ادب) شکل گرفته است، امااين تقسيم بندی به صورت آشکار در ساختار کتاب به چشم نمی آيد.

بخش اوّل: نگاره ها

اين بخش در واقع جانشين لوحه ها در کتا بهای پيشين است. ده نگاره برای چهار هفته، پيش بينی شده است که شامل ده موضوع است؛ خانواده، در راه مدرسه، حياط مدرسه، کلاس، بوستان (پارک)،طبيعت و مزرعه، باغ وحش، مسجد، عيدنوروز.هر نگاره عنوان و موضوع خاصی دارد که دربرگيرندهٔ مطالب آن نگاره است؛ مانند: به خانهٔما خوش آمدی يا بازی، بازی تماشا. اين عناوين به جای جمله های قالبی و خشک و بی روح برگزيده شده است. رويکرد آموزش نگاره ها از کل به جزء است: ابتدا تصوير بزرگ نگاره با هدف تشويق دانش آموزان به سخن گفتن، خوب ديدن، تفکّر و خوب گوش دادن پيش روی آنهاست. سپس تصاويرکوچک زيرنگاره همراه با نام هر تصوير عرضه می شود تا تصوير و نام آن، هردو در ذهن دانش آموز ثبت و ضبط شود.

نکتۀ مهم: ذکر نام هر تصوير تنها برای آشنايی با شکل کلی کلمه است نه يادگيری شکل نوشتاری آن، پس تأکيد بر روی تصوير است نه واژه.

1-تصوير بزرگ آموزشی الف) محتوا: اعضای يک خانواده   ب) هدفآموزش مفاهيم متناسب با برنامهٔ درسی زبان فارسی و هم سو با برنامهٔ درسی ملی پرورش و تقويت مهارت های زبانی يافتن واژهٔ مناسب برای تمرين بيشتر تا تقويت توانايی تشخيص شکل نوشتاری و آوايی آشنايی با مفاهيم کليدی ساير حوزه ها در يادگيری (علوم، رياضی، هنر، دينی و قرآن، تربيت بدنی = رويکرد تلفيق)توانايی کاربرد آموخته ها در متن زندگی تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی

 ٢ -تصويرک ها الف) محتوا: تعدادی تصوير بين ٤ تا ١٠ تصوير مرتبط با تصوير بزرگ آموزشی ب) هدف انطباق تصويرک و واژه ها تقويت مهارت های شفاهی زبان (گوش دادن، سخن گفتن) گسترش گنجينهٔ واژگانی با تکيه بر تصويرخوانی 

فعّاليّت ها و تجربه های يادگيری تعداد فعّاليّت های يادگيری با توجّه به توان درک و دريافت و ميزان پيشرفت سوادآموزی از نگارهٔ يک تا ده، متفاوت است؛ و بر پايهٔ رعايت اصل حرکت از ساده به دشوار و نيز با توجّه به توانايی ذهنی و زبانی کودکان، اين فعّاليّت ها سازماندهی شده است؛ بنابراين در نگاره ها حدود دو تا شش فعّاليّت پيش بينی شده است. فعّاليّت های يادگيری به گونه ای سامان يافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از اين فعّاليّت ها يکسان کردن روش های آموزش است و معلّم می تواند آزادانه عمل کند. اين آزادی عمل به توانايی ها و ظرفيت های تک تک افراد کلاس بازمی گردد.

اهداف

تقويت مهارت خوب ديدن 

آموزش راست به چپ و بالا و پايين (شناخت جهت ها) تنظيم حرکت چشم تنظيم فاصلهٔ چشم با کتاب تقويت مهارت های کلامی

ارزشيابی از مفاهيم تصوير پايه تأکيد بر سه مفهوم آغاز، ميانه و پايان در نقل وقايع، حوادث و داستان ها گسترش دامنهٔ واژگان کودک در زبان فارسی معيار گسترش و تعميق مفاهيم اصلی ٭ تقويت نگرش مناسب نسبت به مفاهيم ارزشی فعّاليّت های اين بخش عبارت اند از:

ببين و بگو: هدف از اين فعّاليّت توجّه و تمرکز دانش آموز، جمله سازی و بيان شفاهی تصويرها است.           (تصويرخوانی) معلّم می تواند علاوه بر آنکه دربارهٔ هر تصوير پرسش هايی طرح بکند ارتباط ميان تصاوير را نيز موضوع پرسش و محلّ توجّه دانش آموز قرار دهد. دانش آموز بايد در يک جمله مقصود را بيان کند. اين تمرين ها می تواند فرصتی برای يادگيری مشارکتی فراهم نمايد.

اهداف

تقويت خوب ديدن پرورش قوهٔ تميز و تشخيص تقويت توانايی خوب سخن گفتن رشد توانايی تبديل ديده ها به گفتار

گوش کن و بگو: هدف از اين فعّاليّت تقويت توجّه، تمرکز، واکنش نسبت به سؤال، درک تصويری، جمله سازی، بيان شفاهی ديده ها و نکات ديگری است که ممکن است دانش آموزان به طورخاص به آنها توجّه داشته باشند. سؤالات جنبهٔ الگويی دارند، معلّم در انتخاب اين سؤالات يا سؤالات مشابه آزاد است. نکتهٔ اساسی آن است که در پاسخ ها به جنبه های خلّاق بايد توجّه ويژه شود و از همهٔ دانش آموزان پاسخ های يکسان خواسته نشود. معلّم می تواند پس از دريافت پاسخ های فردی و جمعی به جمع بندی بپردازد.

 

منبع اصلی مطلب : شکوفه های اولی شهدای مرصاد
برچسب ها : تصوير ,تقويت ,دانش ,نگاره ,فعّاليّت ,کتاب ,دانش آموزان ,تقويت مهارت ,زبان فارسی ,دانش آموز ,تقويت توانايی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ساختار و محتوای فارسی اوّل دبستان در بخش نگاره ها